Aktuality O sdružení Projekty Plánované akce Kronika akcí Literatura Odkazy Kontakty

KRONIKA AKCÍ KPR

3. valná hromada Klubu přátel rozhleden  

Nymburk, 8. ledna 2011

Zápis z 3. valné hromady Klubu přátel rozhleden, o.s., IČO: 265 72 681, konané dne 8. ledna 2011 v budově Centra odborné přípravy v Nymburku

1. přivítání účastníků a hostů, program zasedání Oficiální program valné hromady byl zahájen ve 14 hodin přivítáním přítomných členů Klubu přátel rozhleden (dále jen „Klub“) a hostů. Zúčastnění byli seznámeni s programem valné hromady, který je přílohou tohoto zápisu.
2. jmenování zapisovatele, počitatele hlasů a ověřovatele zápisu
Zapisovatelem a počitatelem hlasů byl jmenován Aleš Svoboda, přípravou zápisu byl pověřen Martin Špád a ověřovatelem Pavel Gejdoš.
3. zpráva o hospodaření Klubu, webové stránky
Zprávu o hospodaření Klubu v roce 2010 přednesl Martin Špád. Revizní zprávu zpracovala za kontrolní komisi Dana Voříšková. Přehled příjmů a výdajů je uložen v účetnictví a na jeho základu bude zpracována účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů právnických osob.
4. webové stránky Klubu
Pavel Gejdoš nastínil chystanou novou podobu webových stránek klubu s podporou Lenky Hradilové.
5. změna stanov KPR
Nejdříve byly spočítány předložené plné moci a bylo konstatováno, že v souladu s bodem VII.6 stanov je valná hromada usnášeníschopná. Listina účastníků a zmocnitelů je přílohou tohoto zápisu. Dále bylo hlasováno o doplnění bodu 12. do čl. VIII. stanov. Byly předloženy dva návrhy: A. Za člena výkonného výboru nebo kontrolní komise může být zvolen i člen, který je zároveň členem jiného spolku, jehož podstatná část činnosti se týká rozhleden. B. Za člena výkonného výboru nebo kontrolní komise nesmí být zvolen člen, který je zároveň členem jiného spolku, jehož podstatná část činnosti se týká rozhleden. Pro variantu A hlasovalo 30 členů, pro variantu B hlasovalo 22 členů. Většinou hlasů tak bylo rozhodnuto o přijetí varianty A. Aktuální znění stanov lze nalézt na webových stránkách klubu.
6. diskuse o poměrech v KPR
V diskusi bylo předneseno několik stručných příspěvků k vnitřním poměrům v klubu. Nejdříve Martin odmítl agresivitu a neúctu k druhým ze strany Heleny, což považuje za zcela zbytečné v zájmovém spolku lidí, který je založen na dobrovolné bázi a s minimálním rozpočtem. Helena ve své reakci zpochybnila demokracii v klubu, jeho fungování nazvala „one man show“ a mazání příspěvků nedodržujících nastavená pravidla webové diskuse označila za cenzuru. Následně Franta vyzval k většímu nadhledu a veškeré animozity označil za zbytečné. Lenka vyslovila názor, že pořádání „soukromých“ akcí, kdy pořadatel z důvodu omezeného počtu účastníků nabídne akci lidem dle svého výběru, je v pořádku. S tím souhlasili Helena, Pavel i Martin. Hardy ve věcném a přesném projevu popsal principy demokracie a uvedl, že podle jeho mínění jsou tyto principy v KPR splněny. Dále podpořil svobodu chování na akcích a rovněž odmítl Heleninu agresivitu vůči druhým jako nepatřičnou. Vláďa doplnil, že je fajn vzájemně si sdělovat zkušenosti a nové poznatky; utajování je nesmyslné, agrese zbytečná.
7. volba členů výkonného výboru
Jelikož uplynulo dvouleté volební období členů výkonného výboru zakotvené ve stanovách, volili jsme jeho členy pro následující období. Hlasování proběhlo tajně, přičemž bylo voleno pět členů výboru ze šesti kandidátů výslovně přihlášených s tím, že bylo možné zvolit i jiného člena za předpokladu, že tuto funkci po zvolení přijme. Zmocněnci vybavení plnými mocemi disponovali počtem hlasů, který se rovnal počtu jim udělených plných mocí zvýšeným o jedna. Výsledky hlasování jsou následující: zvolení členové výboru: Milan Eliáš (48 hlasů), Lenka Hradilová (44 hlasů), Martin Špád (39 hlasů), Pavel Gejdoš (36 hlasů), Pavel Zhorný (32 hlasů) nezvolený kandidát: Daniel Sedlák (21 hlasů) nekandidující členové: Helena Holubářová (14 hlasů) Dva hlasovací lístky byly neplatné. Hlasovací lístky jsou uloženy mezi oficiálními dokumenty klubu, jejich sečtení je přílohou tohoto zápisu.
8. změna obsazení kontrolní komise
Kontrolním orgánem Klubu uvedeným ve stanovách je kontrolní komise. Úkolem kontrolní komise je kontrola běžného hospodaření Klubu a každoroční předložení zprávy valné hromadě. Kontrolní komise je nejméně jednočlenná. S ohledem na odstoupení Heleny Holubářové z kontrolní komise (písemné oznámení je založeno) došlo k volbě druhého člena. Byla navržena paní Květa Čípová, která s funkcí souhlasila. Hlasování proběhlo aklamací a paní Čípová byla jednomyslně zvolena za členku kontrolní komise.
9. všeobecná diskuse
V závěrečné diskusi vystoupil čestný člen klubu, dramaturg a písničkář Bedřich Ludvík, který představil přípravu nového seriálu Věže republiky o zajímavých hradních, vodárenských, vojenských a vysílacích věžích (se zaměřením na nepřístupné). V dalším příspěvku se autor knih o rozhlednách Jiří Štekl zamyslel nad užíváním názvosloví rozhleden. Hardy informoval o pokračování práce klasifikační skupiny, která má časový skluz z důvodu nepředvídaného pracovního zaneprázdnění jejího vedoucího. Pavel Gejdoš v závěrečném příspěvku připomněl úspěchy poslední doby ve zpřístupnění dříve nepřístupných rozhleden (Mostka, Tobiášův vrch, Zvičina, Bramberk) a zmapoval situaci u těch, které jsou v současnosti veřejnosti uzavřeny. Tím byl program zasedání vyčerpán a valná hromada byla v 16:30 hod. ukončena.
Zápis vypracoval: Martin Špád, 18. února 2011
Zápis ověřil: Pavel Gejdoš
Pozn. MŠ: Po valné hromadě byl zjištěn stav hotovosti (peníze v pokladně), který činil ca. 7.200 Kč. Částka 7.000 Kč proto byla převedena na běžný účet Klubu.

zpět do kroniky akcí kpr


Informace: kpr-info@centrum.cz