Výsledky hlasování o ÚZ A VZ

Výsledky hlasování per rollam o Účetní závěrce a Výroční zprávě za rok 2022.

Vážení členové KPR, hlasování probíhalo od 17. do 31. ledna 2023 a hlasovalo 73 řádných členů ze 123 obeslaných – 50 členů tedy nehlasovalo vůbec!

Výroční zpráva za rok 2022 byla odhlasována 69 hlasy (2 byly proti a 2 se zdržely).  Avšak v účetní závěrce byla chyba, které si všimla kontrolní komise, a proto bylo hlasování o účetní závěrce zneplatněno, závěrka byla opravena a bude se o ní znovu hlasovat v dubnu na členské schůzi v Olomouci.

Vysvětlení: Hlasování per rollam proběhlo nyní proto, aby se mohly odsouhlasené dokumenty přiložit k daňovému přiznání, kvůli odevzdání na FÚ do 31. 3. 2023. Jelikož nám ale Ministerstvem vnitra ČR byla zřízena datová schránka, musí se daňové přiznání podávat jejím prostřednictvím, a to až do 2. května 2023.

za Výkonný výbor KPR – Jaroslav Fábera (zveřejnění 2. února 2023)